Reglement remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen houdt zich bezig met het beloningsbeleid van de Directie van de Onderlingen. Ook houdt ze zich bezig met het beloningsbeleid van het personeel, uitgevoerd door de directie. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast nog een Auditcommisie.

 • Algemeen
 • De remuneratiecommissie
 • Het remuneratierapport
 • Beloning van de Directie
 • Samenstelling commissie
 • Vergaderingen
 • Diversen

Algemeen 
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Onderlingen en de met haar verbonden instellingen. Naast de specifiek vastgelegde verantwoordelijkheden in de statuten van de Onderlingen heeft de Raad van Commissarissen besloten een auditcommissie en remuneratiecommissie op te zetten inclusief het bijbehorende reglement.

Dit reglement is opgesteld door de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen. Dit is tevens een vaste commissie van de Raad van Commissarissen. Het reglement moet door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld.

De remuneratiecommissie 
De taken van de remuneratiecommissie:

 • Het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren beloningsbeleid.
 • Het doen van een voorstel betreffende de beloning van de individuele bestuurders ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 • de beloningsstructuur
 • de hoogte van de vaste bezoldiging
 • de toe te kennen andere variabele beloningscomponenten
 • pensioenrechten
 • afvloeiingsregelingen indien op voorhand vastgelegd
 • overige vergoedingen
 • de prestatiecriteria die als toetssteen worden toegepast.
 • Het opmaken van het remuneratierapport. Dit rapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien.

Het remuneratierapport 
Het rapport bevat in ieder geval de volgende informatie, die ook deels in de arbeidsovereenkomst kan zijn vastgelegd:

 • een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de beloning, evenals een gemotiveerde verklaring voor deze verhouding.
 • Een verantwoording van een eventuele absolute verandering van het niet-variabele deel van de beloning.
 • Een samenvatting en verantwoording van het beleid van de bond met betrekking tot de duur van contracten met bestuurders, de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen.
 • Een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht op variabele beloning afhankelijk is.
 • Een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria.
 • Een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze van die methode.
 • Als enig variabel inkomen niet afhankelijk is van prestatiecriteria een verklaring waarom dit het geval is.
 • Geldende regelingen voor pensioenen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten.
 • Overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden van Directie.
 • Het remuneratierapport wordt niet op de website geplaatst.

Beloning van de Directie

 • De Directie ontvangt een beloning van de Onderlingen die wat hoogte en structuur betreft zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden.
 • Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging worden ondermeer de resultatenontwikkeling, publieke afbreuk, de ontwikkeling van het ledental, evenals andere voor de Onderlingen relevante externe ontwikkelingen in overweging genomen.
 • De Onderlingen verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf tegen de daarvoor geldende voorwaarden en goedkeuringen.

Samenstelling commissie

 • De commissie bestaat uit ten minste twee leden en alle leden moeten lid zijn van de RvC. Leden van de remuneratiecommissie moeten onafhankelijk zijn.
 • De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door de RvC. Dit kan te allen tijde plaatsvinden.
 • De zittingsduur wordt niet van tevoren vastgesteld en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de RvC als totaal enerzijds en de werkzame commissies anderzijds.
 • De remuneratiecommissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

Vergaderingen

 • De commissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren. Ten minste tweemaal per jaar.
 • De commissie bepaalt wanneer de voorzitter van de RvC bij haar vergaderingen aanwezig is. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen bijwonen.
 • Van het verhandelde wordt een verslag opgesteld en verspreid onder alle leden van de RvC.
 • Indien daartoe verzocht verstrekt een van de leden van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens de vergadering.
 • Ieder lid van RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

Diversen

 • De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
 • Het jaarlijkse verslag van de RvC vermeldt de samenstelling van de remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen.
 • Dit reglement van de remuneratiecommissie wordt op de website van de Onderlingen geplaatst.
 • Een lid van de commissie is beschikbaar tijdens de ALV om vragen te beantwoorden over de werkzaamheden.